Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, rydym am hwyluso’r broses o neilltuo staff cyflenwi

Mae ein llwyfan ysgolion unigryw yn eich galluogi i weld y staff cyflenwi sydd ar gael a’u neilltuo lle bynnag a phryd bynnag y bydd eu hangen.

Proses chwilio hawdd am staff cyflenwi

Dewiswch y diwrnodau pan fo angen staff cyflenwi arnoch a’r meini prawf rydych yn chwilio amdanynt. Yna, gwasgwch chwilio.

Negeseuon uniongyrchol

Gallwch anfon neges at aelodau staff i roi rhagor o fanylion iddynt am waith penodol. Er enghraifft, gofyn iddynt ddod â dillad addysg gorfforol, neu fynd i weld Mrs Roberts.

Mae diogelu plant yn ganolog i bopeth a wnawn.

Mae holl staff Gwasanaethau Addysgu Apollo yn mynd drwy wiriadau cydymffurfio trwyadl cyn dod yn weithredol ar ein system a chael eu neilltuo i ysgolion.

Y gwiriadau rydym yn eu cynnal ar ein holl aelodau staff yw:

Rhestr Wahardd Plant
Gwiriad Gweithlu Addysg
Rhestr 99
Gwiriad DBS

Rydym yn ymroddedig i wella ansawdd gwasanaethau addysgu cyflenwi ar draws y DU.

Credwn yn gryf y dylai athrawon cyflenwi allu darparu gwasanaeth nad yw'n atal ansawdd yr addysgu mae disgyblion yn ei fwynhau ac y mae ysgolion yn ei ddisgwyl.

Pan fydd aelod staff wedi’i gofrestru gyda Gwasanaethau Addysgu Apollo, bydd yn cael y cyfle i ddatblygu a chynnal ei sgiliau ar ein sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus am ddim.

Mae ein tîm wedi ehangu gyda gofynion cyflenwi cynyddol gan yr ysgolion rydym yn eu gwasanaethu a gallwn ddweud yn hyderus mai ni yw’r unig asiantaeth addysgu y mae ganddi athrawes brofiadol; ymgynghorydd recriwtio; cydlynydd cyflenwi ysgolion; swyddog cyllid a gweithredwr gwerthiant yn arwain tîm Apollo.

Y Ffeithiau.

0

Nifer y diwrnodau y darparwyd gwasanaeth cyflenwi mewn ysgolion gan Apollo yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

0%

Canran y diwrnodau y gall Apollo ddarparu gwasanaeth cyflenwi pan geir cais gan ysgol.

0

Nifer yr aelodau staff sydd wedi cofrestru gydag Apollo.

A ydych yn chwilio am athrawon cyflenwi neu staff dros dro drwy fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron?

08000 622122

CCS_WHITE_Supplier_AW

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top