Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Ein Cyflawniadau

2019 - Gwobrau Twf Busnes

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn tri chategori Gwobrau Twf Busnes 2019. Y categorïau yw: Arloesedd, Datblygu Pobl a Chyfraniad Economaidd. 

2018 - Gwobrau Sylfaenwyr Technegol y DU BMW i

Cyrhaeddodd Gwasanaethau Addysgu Apollo y rownd derfynol yng nghategori EdTech Gwobrau Sylfaenwyr Technegol y DU BMW i yn Llundain.

2018 -Enillydd Gwobr Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest

Yn 2018, enillodd Faith Olding, ein Rheolwr Gyfarwyddwr, a Lee Powell, Cyfarwyddwr Gwerthiant, wobr Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn Team yng Ngwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr.

2018 - Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Enillodd Gwasanaethau Addysgu Apollo wobrau Busnes Arloesol y flwyddyn ac roedd yn enillydd cyffredinol Busnes Pen-y-bont y Flwyddyn yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018!

2018 - Gwobrau Busnes De Cymru

Yn 2018, cyrhaeddodd Gwasanaethau Addysgu Apollo rownd derfynol categori ‘Busnes Gwasanaeth Busnes’ Gwobrau Busnes De Cymru.

2018 - Cyflenwr Gwasanaeth Masnachol y Goron

Mae’n bleser gennym ddweud wrthych bod Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi’i enwi’n gyflenwr ar Athrawon Cyflenwi a Staff Dros Dro Gwasanaeth Masnachol y Goron yn y Fframwaith Sefydliadau Addysgol.

Mae’r fframwaith yn cwmpasu cyflenwi’r holl swyddi addysgu a rhai nad ydynt yn cynnwys addysgu dros dro a chyfnod penodol yn y sector cyhoeddus i ysgolion, colegau a sefydliadau addysgol eraill, gan gynnwys academïau, ymddiriedolaethau, meithrinfeydd, unedau cyfeirio disgyblion, canolfannau plant a sefydliadau addysg bellach, ar draws y DU.

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron yn cefnogi’r sector cyhoeddus i gyflawni’r gwerth masnachol mwyaf posibl wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau cyffredin.

2018 -Hanfodion Seiber a Mwy

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy. Ar adeg pan fo bron pob gweithgaredd dyddiol yn digwydd ar-lein, rydym am i chi wybod ein bod o ddifrif ynghylch diogelwch ein systemau. Mae ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy yn sicrhau ein bod wedi ein diogelu rhag y mwyafrif helaeth o ymosodiadau seiber cyffredin.

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, mae gennym ddau Swyddog GDPR cymwys ac rydym yn diweddaru ac yn adnewyddu ein polisïau’n barhaus. Mae Hanfodion Seiber yn ffordd arall i ni roi gwybod i chi faint rydym yn gwerthfawrogi ein staff a’n cleientiaid.

2017 - Achrediad Aur y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC)

Mae’n bleser gennym ddweud ein bod wedi cyfllawni achrediad aur REC yn ddiweddar ar gyfer blwyddyn olynol arall. Mae ein statws aur yn cydnabod y cynhelir y gwiriadau perthnasol pan fyddwn yn recriwtio athrawon. Mae’r wobr hon yn golygu y gall ein hysgolion a’n sefydliadau addysg fod yn hyderus eu bod yn defnyddio cyflenwr achrededig, wedi’i ddilysu’n annibynnol. Mae’r achrediad yn cwmpasu cydymffurfio, gwasanaeth cwsmeriaid, datblygu staff, amrywiaeth a rheoli cleientiaid.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top