Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cwestiynau Cyffredin

Sut y gallaf lawrlwytho ap Apollo?

Mae’r ap ar gael ar Google Play Store a’r App Store drwy chwilio am ‘Apollo Teaching’.

Sut y gallaf fewngofnodi i’r llwyfan ysgolion?

Mae’r llwyfan ysgolion ar gael yma.

Sut y gallaf gofrestru gyda Gwasanaethau Addysgu Apollo?

Gallwch gofrestru drwy lenwi’r ffurflen hon (dolen i’r ffurflen ymuno â ni), neu wneud apwyntiad drwy ffonio ein Desg Gymorth a fydd yn eich trosglwyddo i’ch swyddfa leol. Gallwch ffonio Desg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

Pa swyddi sydd ar gael i mi?

 • Athrawon cyflenwi
 • Cymorth Dysgu (Cynorthwywyr Addysgu)
 • Goruchwylwyr Cyflenwi
 • Goruchwylwyr Arholiadau
 • Staff Gweinyddol
 • Gofalwyr

Beth yw hyd apwyntiad cofrestru?

Gall apwyntiad cofrestru bara rhwng 30 munud ac awr. Mewn gwirionedd, mae’n dibynnu ar faint o gwestiynau sydd gennych a faint rydych eisoes yn ei wybod am Apollo.

Pryd byddaf yn gwybod ym mha ysgol y byddaf yn gweithio?

Byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych yn cyflenwi o ddydd i ddydd, gallwch ddisgwyl galwad unrhyw amser o 7am.

Sut y gallaf wneud cwyn?

Os oes gennych bryderon neu sylwadau i ni, anfonwch e-bost at angela@apolloteaching.com.

Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth am reoliadau gweithwyr asiantaeth?

Edrychwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y rheoliadau gweithwyr asiantaeth a gyflwynwyd ym mis Hydref 2011.  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32121/11-949-agency-workers-regulations-guidance.pdf

Nid yw fy ap yn gweithio. Beth y dylwn ei wneud?

Os nad yw eich ap yn gweithio mwyach, ffoniwch Ddesg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr a/neu fy nghyfrinair ar gyfer yr ap neu’r llwyfan ysgolion. Beth y dylwn ei wneud?

Os ydych wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, ffoniwch Ddesg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau y gallwch eu cynnig i fy ysgol/coleg?

Os ffoniwch ein Desg Gymorth ar 08000 622122, bydd y staff yn fodlon helpu.

Beth mae angen i mi ddod ag ef i apwyntiad cofrestru?

 • CV – gan sicrhau bod gennych hanes cyflogaeth llawn heb ddim bylchau.
 • 2 brawf adnabod – Pasbort, tystysgrif geni, trwydded yrru.
 • 2 brawf cyfeiriad – Cyfriflen banc/bil cyfleustod dyddiedig yn y 3 mis diwethaf.
 • Dogfennau eraill – P45, datganiad treth gyngor/morgais dyddiedig yn y 12 mis diwethaf.
 • Manylion 3 chanolwr – Rhaid i’r manylion fod ar gyfer eich swyddi/tiwtor diweddaraf (Rhaid bod yn broffesiynol)
 • Gwiriad heddlu tramor – Os ydych wedi byw neu weithio y tu allan i’r DU ers 18 oed.
 • Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – Gallwch gael gwiriad gan y DBS drwy wefan GOV.UK.
 • Ffurf uchaf dogfennau cymwysterau

Pa mor fuan y gallaf ddechrau gweithio?

Mae’n amrywio, gan ddibynnu ar statws eich dogfennau. Gall fod yn gwpl o ddyddiau, ond gall fod yn gwpl o wythnosau os oes angen i chi brosesu gwiriad DBS newydd.

Pam nad yw Apollo yn defnyddio taflenni amser?

Rydym yn credu y dylai eich amser gael ei dreulio yn yr ystafell ddosbarth, nid llenwi ffurflenni. Am y rheswm hwnnw, bydd eich oriau’n cael eu cofnodi ar ein porth ar-lein y gallwch ei weld ar unrhyw adeg drwy fewngofnodi ar ein gwefan.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top