Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

ANGon

Rhaglen Gymorth Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Mae Apollo yn darparu gwasanaeth cefnogi pwrpasol heb ei ail i ANGon, i’ch helpu lywio eich ffordd drwy’r broses Sefydlu tra’n gweithio fel un o’n hathrawon cyflenwi sy’n cael eu gwerthfawrogi yn fawr iawn gennym.

Dewch i gwrdd â Lynne Davies

Mentor ANG ar gyfer Addysgu Apollo

“Rwy’n ymwybodol y bydd pob asiantaeth gyflenwi yn cynnig Rheolwr Cyfrifon penodedig i chi, fel ANG. Fel athro profiadol, gallaf eich sicrhau nad yw hynny’n hanner digon ar gyfer yr hyn sydd ei angen arnoch yn ystod eich cyfnod Sefydlu ANG.

Yma yn Apollo, rydyn ni'n mynd yr ail filltir i ddiwallu'ch anghenion penodol. Yn ogystal â'ch Rheolwr Cyfrif, rydym yn cynnig fy ngwasanaeth a’m cefnogaeth bersonol i chi yn ystod eich cyfnod Sefydlu trwy linell uniongyrchol, sydd ar gael bob dydd.

Fy enw i yw Lynne Davies ac rwy’n athrawes gyda 22 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn addysgu a chredaf fy mod wedi casglu cyfoeth o brofiadau amrywiol a allai fod o fudd uniongyrchol i chi. Nid yn unig imi weithio am 20 mlynedd ar gytundeb parhaol mewn ysgol fawr, uchel ei chyflawniad, rwyf hefyd wedi gweithio fel athro cyflenwi i Apollo ochr yn ochr â’m cytundeb, ers yn gynnar yn fy ngyrfa. Yn fwy diweddar, rwyf wedi darparu cyrsiau arbenigol ar gyfer adolygu ar gyfer Safon Uwch a TGAU yn ogystal â chyrsiau Gwrth-fwlio ac Ymwybyddiaeth o’r Cyfryngau Cymdeithasol, i fyfyrwyr iau. Mae’r gwahanol rolau rwy i wedi’u cyflawni wedi fy ngalluogi i addysgu mewn amrywiaeth eang o ysgolion, gan gynnwys ysgolion Annibynnol yn ogystal â rhai mewn ardaloedd difreintiedig. Dyma sydd wedi rhoi mewnwelediad llawn i mi ar y gwahanol heriau y gallech eu hwynebu, yn benodol fel athro cyflenwi. "

Ein gwasanaethau mentora ANG

"Y profiad amrywiol a gefais yn y proffesiwn addysgu sy'n fy ngwneud i’n wahanol i Reolwr Cyfrifon. Mae llawer o bethau yr hoffwn pe bawn wedi'u gwybod yn fy mlynyddoedd cynnar o addysgu, a'r pethau hyn ynghyd â chymorth ac arweiniad personol yr wyf am eu rhoi ar gael i chi fel ANG. Yn eich blynyddoedd cynnar yn y proffesiwn y mae’n hollbwysig bod y cymorth hwn ar gael i chi. Rwy i hefyd yn teimlo’n gryf bod angen chwalu’r myth mai athrawon sydd heb fedru sicrhau cytundeb parhaol yw athrawon cyflenwi. Y gwir yw, fel athro cyflenwi da byddwch yn cael eich gwerthfawrogi'n fawr, gan fod eich sgiliau rheoli ystafell ddosbarth yn debygol iawn o fod yn uwch na'r cyffredin – rhywbeth y bydd darpar gyflogwr yn ei groesawu’n fawr. Does dim unrhyw amheuaeth gen i bod gweithredu fel athro cyflenwi yn helpu athrawon i gyflawni rhagoriaeth yn y maes penodol hwn. Gellir dadlau mai dyma, o bosibl, un o'r sgiliau pwysicaf er mwyn paratoi'r ffordd i'n disgyblion ddysgu, gwneud cynnydd a llwyddo. Hoffwn dynnu eich sylw at y pethau a fydd yn eich gosod ar wahân i bawb arall - pethau sydd wedi cymryd blynyddoedd i mi eu dysgu. Does dim amheuaeth gan fy nghydweithwyr na minnau, fod gweithio fel athro cyflenwi wedi wedi gwella fy sgiliau rheoli dosbarth. Yn wir, credaf fod meithrin y sgiliau i fod yn athro cyflenwi rhagorol yn gyflawniad gwerth chweil ar gyfer eich datblygiad proffesiynol yn y dyfodol.

Rwy i hefyd yn ymwybodol o ba mor anodd yw'r swydd hon a'r pwyau y gall ei rhoi arnoch chi fel unigolyn a all effeithio ar eich bywyd personol. Mae cael y cydbwysedd bywyd a gwaith yn iawn hefyd yn sgil hanfodol y mae'n rhaid i chi ei feithrin. Gall gymryd blynyddoedd i berffeithio hynny a hoffwn drosglwyddo fy nghyngor i chi fel y gallwch gyflawni hyn yn gynnar yn eich gyrfa. Yn ogystal â’m profiad addysgu, mae gen i hefyd gymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 ar gyfer Iechyd Meddwl a ddyfarnwyd gan GCC. Mae gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles emosiynol yn hanfodol i sicrhau eich bod chi a’ch disgyblion yn cael y profiad addysgu gorau posibl o ddydd i ddydd.

Byddwch wedi dysgu o’ch cyfnod ymarfer addysgu, bod hwn yn broffesiwn lle mae pethau annisgwyl yn gallu codi yn gyson a byddaf ar gael i roi cymorth a chefnogaeth i chi i ddelio ag unrhyw faterion y byddwch yn dod ar eu traws ac sy’n peri pryder ichi. Eich blwyddyn gyntaf fel ANG yw’r cyfnod pan fydd angen cymorth ychwanegol arnoch a byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch, pan fyddwch ei angen."

Y broses Sefydlu ar gyfer athrawon cyflenwi

Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu’r Rheoliadau Sefydlu cyfredol yng Ngymru. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r Rheoliadau Sefydlu ar hyn o bryd. Byddwch yn ymwybodol felly, y gall y wybodaeth isod newid pan cyhoeddir y Rheoliadau Sefydlu yng Nghymru newydd yn yr Hydref, 2022.

Gallwch gwblhau'r cyfnod Sefydlu trwy waith addysgu cyflenwi tymor byr ad hoc gan fod pob sesiwn addysgu yn cyfrif ac nid oes terfyn amser ar ba mor hir sydd gennych i gwblhau eich cyfnod Sefydlu ar ôl i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Os ydych chi'n cwblhau Sefydlu trwy waith cyflenwi mae'n ofynnol i chi gwblhau o leiaf 380 o sesiynau. Diffinnir sesiwn fel bore llawn, neu brynhawn llawn o addysgu fel athro cymwysedig. Ni all sesiynau a gwblhawyd fel gweithiwr cymorth dysgu ysgol/goruchwyliwr llanw gyfrif.

Mwy o wybodaeth am sefydlu athrawon cyflenwi

Cyflwyno gwaith papur

Os ydych yn Athro Newydd Gymhwyso (ANG) sy'n gwneud gwaith cyflenwi, rhaid i chi gyflwyno'r ffurflen hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor, i CGA. Unwaith y byddant wedi derbyn a phrosesu eich ffurflen byddant yn anfon e-bost atoch gyda manylion ar sut i greu eich cyfrif MyEWC, a hefyd sut i gofnodi eich sesiynau cyflenwi gyda nhw.

Os bydd eich amgylchiadau cyflogaeth yn newid ar unrhyw adeg yn ystod eich cyfnod Sefydlu, cysylltwch â CGA drwy ebostio Datblygiad Proffesiynol a Chyllid am gyngor.

Dyrannu Gwirwyr Allanol (GA)

yrennir Gwiriwr Allanol i bob ANG sy'n ymgymryd â Sefydlu yng Nghymru.

Unwaith y bydd GA wedi'i ddyrannu, bydd eu henw i'w weld trwy eich cyfrif FyCGA. Bydd eich GA yn cysylltu â chi'n uniongyrchol trwy e-bost. Rhowch wybod i Ddatblygiad Proffesiynol a Chyllido CGA am unrhyw newidiadau i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych ar y ffurflen hysbysu. Dysgwch fwy am y broses o ddyrannu GA ar gyfer ANG.

Annogir pob athro cyflenwi tymor byr yn gryf i agor a defnyddio cyfrif e-bost Hwb ar gyfer pob cyfathrebiad proffesiynol, gan fod hwn yn rhwydwaith diogel a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Gallwch gysylltu â Hwb i gael cyfrif e-bost cyflenwi drwy ddilyn y ddolen Athrawon cyflenwi yng Nghymru - Hwb (llyw.cymru). Byddwch yn ymwybodol y gall eich cais  gymryd wythnos neu ddwy i'w brosesu. Gallwch hefyd gael mynediad i Rwydwaith athrawon cyflenwi Hwb – mae hwn yn rhwydwaith agored y gall pob athro cyflenwi, gan gynnwys ANGon, gael mynediad iddo gan ddilyn y cyswllt Supply Teachers- Athrawon Cyflenwi - Overview - Networks - Hwb (gov.wales)

Logio sesiynau cyflenwi tymor byr.

Mae CGA yn gyfrifol am gadw cofnod canolog cywir o sesiynau cyflenwi a gwblhawyd. Rhaid i bob sesiwn cyflogaeth fel athro cyflenwi tymor byr gyfrif tuag at eich cyfnod Sefydlu – does dim hyblygrwydd o ran hynny. Yn ogystal â logio sesiynau gyda CGA, mae hefyd yn ofynnol i'ch sesiynau gael eu gwirio, a’u cadarnhau drwy lofnod aelod o Dîm Arwain yr ysgolion rydych wedi gweithio ynddynt. Rhaid i chi gofnodi'r rhain yn adran Cofnod Presenoldeb eich proffil Sefydlu. Byddwch yn cadw’r ffurflen cofnod presenoldeb ar gyfer athrawon cyflenwi tymor byr oddi ar lein a dylech ei lanlwytho i'ch Proffil Sefydlu yn unol â'r amserlenni a nodir yn eich Proffil.

Proffil Sefydlu Ar-lein

Fel ANG mae'n ofynnol i chi gwblhau a chynnal eich Proffil Sefydlu ar-lein trwy'r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Chi sy'n gyfrifol am gynnal eich Proffil Sefydlu ac am nodi a chofnodi tystiolaeth o sut rydych yn bodloni'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth trwy eich ymarfer proffesiynol.

Bydd eich Proffil Sefydlu ar-lein i’w weld unwaith y bydd CGA wedi derbyn a phrosesu eich Ffurflen Hysbysu Athrawon Cyflenwi Tymor Byr, a’ch sesiwn gyntaf o waith cyflenwi wedi’i logio gyda nhw.

Ymunwch ag Addysgu Apollo

Os ydych yn ANG sy'n chwilio am y gefnogaeth a'r arweiniad gorau posibl i'ch helpu yn eich gyrfa addysgu, cofrestrwch gyda ni a dechreuwch elwa ar ein cefnogaeth ymroddedig heddiw.

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am Lynne Davies

Fiona Thomas

Pennaeth Adran, Dŵr y Felin

"Lynne Davies yw'r math o athrawes rydych chi eisiau fel athro cyflenwi. Wedi bod yn y proffesiwn ers dros ugain mlynedd, roedd Lynne yn fyfyrwraig i mi a ddangosodd botensial mawr o'r cychwyn cyntaf. Hi yw'r math o athrawes sy'n gadarn ond yn deg ac yn un sy’n buddsoddi mewn disgyblion, yn datblygu perthnasoedd ac yn dod i adnabod disgyblion fel unigolion. Mae gan Lynne y gallu i ddeall pa mor wahanol yw bod yn athrawes brofiadol, sefydlog, o gymharu â bod yn athrawes gyflenwi. Fodd bynnag, mae ei phrofiad a’r nodweddion a ddangosodd yn gynnar, wedi ei rhoi mewn sefyllfa dda i allu rheoli disgyblion gwahanol ac yn aml anodd, mewn ysgolion gwahanol.

Fel Pennaeth Adran, pan fo athro yn cyflenwi dros aelod o staff absennol, rydych yn gobeithio bod yr unigolyn yn gallu rheoli dosbarth, a bod ganddynt y rhagwelediad i fwrw ati gyda’r swydd, oherwydd o ddydd i ddydd, mae ysgolion yn sefydliadau prysur. Lynne yw ein dewis personol bob tro oherwydd ei rhinweddau rheoli dosbarth, ei phrofiad a'i phersonoliaeth. Does dim byth yn ormod iddi ac nid yn unig ei bod hi’n gallu cyflwyno gwersi o ansawdd da, ond bydd hi’n mynd allan o'i ffordd i farcio llyfrau a gorffen arddangosfeydd, os yw'n cefnogi'r adran. Mae Lynne yn cyrraedd yn gynnar fel ei bod hi'n barod am y diwrnod drwy sicrhau’r pethau syml ond hanfodol fel allweddu i agor drysau ac ymgyfarwyddo â systemau mewngofnodi a chofrestrau. Mae fy adran yn gweld Lynne fel un o'r tîm yn hytrach nag athrawes gyflenwi yn unig, a hynny oherwydd ei bod yn buddsoddi yn y rôl y mae'n ei chymryd o ddifrif ac yn ei chyflawni â balchder. Mae hi’n bendant yn gaffaeliad i ni a’r ysgol.”

Gemma Thomas

Athro Crefydd, Moeseg ac Athroniaeth

"Mae Lynne yn ddiffiniad o fentor: cynghorydd profiadol y gellir ymddiried ynddi. Hi oedd fy mentor ANG, a llywiodd fy natblygiad proffesiynol drwy flynyddoedd 1 a 2 fy Natblygiad Proffesiynol Cynnar. Yn ystod y cyfnod hwn, a thu hwnt, cefnogodd fy natblygiad fel addysgwr ifanc trwy gyngor ymarferol, clir ynghyd â thargedau a dulliau gweithredu cyraeddadwy.

Maes arbenigedd penodol Lynne yw rheolaeth dosbarth; mae ei sgiliau ei hun heb eu hail: rhannodd y profiad hwn mewn ffordd gefnogol ac anfeirniadol gan arddangos strategaethau yn ogystal. Gwellodd hyn fy ymarfer fy hun ac arwain at fwy o hyder yn yr ystafell ddosbarth, trwy gael stôr o strategaethau yn barod i'w defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd posibl. Ar ben hynny, roedd diwydrwydd Lynne a’r sylw penodol a rhoddodd i mi wedi fy ngalluogi i dyfu’n ymarferwr mwy adfyfyriol ac i osod disgwyliadau uchel i mi fy hun a’m myfyrwyr - rhywbeth y gwnaethom i gyd elwa ohono!
Ar lefel bersonol, allwn i ddim fod wedi gofyn am fentor mwy gofalgar. Roedd Lynne bob amser yno i wrando a chynnig cyngor lle'r oedd hynny'n briodol, ond yn bwysicaf oll roedd hi bob amser yn gwneud i mi deimlo fel aelod gwerthfawr a theilwng o staff."

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am Apollo Teaching

Cathryn Richards

Athrawes Uwchradd

“Ymunais ag Apollo fel ANG ar ôl bod yn eithaf rhwystredig gydag asiantaeth fawr arall. Rwy i wedi gweld bod Apollo yn asiantaeth ANGon ganolog. Dangoswyd hynny’n glir gan y ffaith iddynt fy rhoi mewn ysgol lle’r oedd fy mentor yn gweithio gan ganiatáu i mi gwblhau fy arsylwadau ANG gyda disgyblion a dosbarthiadau roeddwn i'n gyfarwydd â nhw tra'n gweithio fel athrawes gyflenwi. Nid wyf yn ymwybodol bod unrhyw asiantaeth arall mor gymwynasgar.

Mae gan y tîm yn Abertawe sgiliau cyfathrebu anhygoel. Rwy’n argymell Apollo yn fawr fel asiantaeth.”

Tiffany Jenkins

Athrawes Gynradd

"Rwyf wedi gweithio i Wasanaethau Addysgu Apollo ers 2018 fel athro Ysgol Gynradd ac wedi cwblhau fy nghyfnod sefydlu ANG tra'n cyflenwi o ddydd-i-ddydd. Mae staff cangen Abertawe o Apollo wedi bod yn wych yn dod o hyd i waith addysgu dydd-i-ddydd rheolaidd i mi mewn ysgolion lleol. Mae'r dyddiau hyn i gyd wedi cyfrif tuag at fy sesiynau ANG ac wedi fy ngalluogi i gwblhau fy nghyfnod Sefydlu ANG mewn 11 mis. Maent hefyd wedi cynnig cyrsiau achrededig DPP yr wyf wedi'u defnyddio ar gyfer fy nghyfnod sefydlu ANG. Trwy gwblhau fy nghyfnod sefydlu ANG drwy'r asiantaeth rwy i wedi cael amrywiaeth o brofiadau ysgol; wedi datblygu fy arddulliau addysgu gydag ystod o ddisgyblion (3-11 oed); ac wedi adeiladu fy enw da gyda gwahanol ysgolion mewn modd cadarnhaol iawn.

Drwy gydol fy amser gydag Apollo, maent bob amser wedi darparu ar gyfer fy anghenion fel ANG ac fel athro cynradd cymwysedig. Byddwn yn argymell yn gryf i ANGon ac athrawon sydd wedi cymhwyso, i ymuno â Gwasanaethau Addysgu Apollo gan eu bod yn groesawgar, yn broffesiynol ac yn hynod gefnogol."

Ymunwch ag Addysgu Apollo

Os ydych yn ANG sy'n chwilio am y gefnogaeth a'r arweiniad gorau posibl i'ch helpu yn eich gyrfa addysgu, cofrestrwch gyda ni a dechreuwch elwa ar ein cefnogaeth ymroddedig heddiw.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top